Salgsbetingelser


MailOnNet sine standard salgsbetingelser gjelder alle kundeforhold som omhandler bruk av epostmarkedsføringssystemet MailOnNet. Salgsbetingelsene er delt opp i 8 ulike kapitler:

KAPITELL 1 – GENERELT:

Virkeområde og termologi:

Disse avtalebetingelsene gjelder alle bestillinger og brukere av epostmarkedsføringsløsningen MailOnNet.

Frem til 31.12.2011 kalt «SendMail» og før denne tid kalt  «SendStudio«.

Når er en avtale bindende?

Alle bestillinger av MailOnNet er bindende. Avtalen anses som bindende når OnNet har:

  • Mottatt en bestilling per e-post fra Kunden

eller ….

  • Mottatt en bestilling fra Kunden via MailOnNet.net sine nettsider (bestillingssystemet)

Løpetid:

Alle bestillinger resulterer i en avtale om abonnement av epostmarkedsføringsløsningen MailOnNet. Alle avtaler gjelder for 12 måneder etter avtaleinngåelse (se «Når er en avtale bindende?«).

Alle abonnement løper helt til kunden avbestiller MailOnNet. Alle abonnement fornyes automatisk for nye 12 måneder hvis den ikke er sagt opp med minimum 30 dagers varsel før neste forfall.

Lisens:

Avtalen inkluderer en lisens til å bruke programvaren eMail Marketer fra InterSpire som en del av MailOnNet løsningen. Denne kostnaden er en engangskostnad, og lisensen er aktiv så lenge avtalen er aktiv.

Kvoter:

Kunden kan sende ut det antall epostmeldinger per måned som er bestilt. Dette antallet reguleres av den bestilte kvoten. Antall epostmeldinger per måned, med priser, finner du på MailOnNet sine hjemmesider

Misbruk av tjenesten:

Ved overtredelse av OnNet sine salgsbetingelser forbeholder OnNet seg retten til å stenge Kundens tjenester. Før stengning iverksettes etter denne bestemmelsen skal Kunden varsles skriftlig, og gis anledning til å uttale seg om forholdet. Varselet skal opplyse om årsaken, og fastsette en frist for å rette opp forholdet.

Dersom hensynet til sikkerheten og/eller funksjonaliteten i nettet, straffeloven eller tredjemanns vern krever det, kan stengning likevel foretas uten forhåndsvarsel. Kunden skal i slike tilfeller snarest mulig varsles om stengningen. Det samme gjelder hvis Kunden har overtrådt nettvett reglene eller andre vesentlig punkt i denne Avtalen ved forsett eller grov uforstand.

[Tilbake til toppen]

KAPITELL 2 – PRISER, BETALINGSBETINGELSER OG REKLAMASJONER

Priser: Alle priser er oppgitt eksl. MVA.

Prisen kunden skal betale er den pris som er oppgitt på MailOnNet,net sine hjemmesider på bestillingstidspunktet. Lisensen er en engangskostnad, mens kvoten faktureres forskuddsvis pr. 12 måneder.

Ekspedisjonskostnader:

OnNet har et standard ekspedisjonsgebyr på Kr. 50.- som går til å dekke OnNet sine faktureringskostnader.

Betalingsbetingelser og faktureringsrutiner:

OnNet fakturerer Kunden etter at lisensen til MailOnNet er aktiv og pålogginsopplysningene er sendt til Kunden på epost. Kunden vil da motta en eFaktura for lisensen og 12 måneders leie av ønsket kvote.

Standard betalingsbetingelser er 10 dager fra fakturadato. For organisasjoner/etater underlagt en kommune eller den Norske Stat, gjelder 45 dagers betalingsfrist. Dette forutsetter imidlertid at kunden tar kontakt med OnNet før fakturering og ber om å få en lengre betalingsfrist. Gjøres ikke dette gjelder OnNet sine standard betalingsbetingelser.

OnNet forbeholder seg retten til å la andre selskap forestå registrering, fakturering og annen økonomisk oppfølging overfor Kunden.  Videre forbeholder OnNet seg retten til å regulere sine rutiner for å effektivisere, rasjonalisere, forenkle eller redusere vedlikeholds- og/eller administrasjonskostnadene. Berøres Kunden av slike rutinereguleringer skal Kunden forhåndsvarsles.

Prisendringer:

Alle priser kan endres, økninger i pris kan endres med minimum 3 måneders varsel, med virkning fra avtalens fornyelse eller første forfall. Melding om prisendringer sendes som epost til den epostadressen som oppgis ved bestilling og som kan endres ved å logge inn på OnNet sin kundeweb (www.OnAdmin.net). Kunden kan innen 30 dager før utløpet av den 12 måneders perioden Kunden allerede har betalt for, si opp avtalen dersom prisendringen ikke aksepteres.

Ved reduksjon i prisene på våre tjenester vil dette først være gjeldende for kunden fra neste abonnementsperiode. Kunden får ingen reduksjon i prisen for tjenesten i inneværende abonnementsperiode, i og med at kundens avtale med OnNet løper for 12 måneder av gangen. Eventuelle endringer i merverdiavgiften eller andre statlige avgifter, vil bli videreført til kunden ved det første betalingstidspunkt etter endringen har trådt i kraft.

Angrerett:

MailOnNet er en TJENESTE  og IKKE en vare, og følger derfor ikke vanlige regler for angrefrist i henhold til kjøpsloven. MailOnNet er en tjeneste som ikke er returnérbar på en slik måte at OnNet kan selge din lisens til andre, da den er knyttet opp til Kundens domenenavn og ikke kan endres, jf. Interspire sine lisensregler for programvaren MailOnNet benytter på toppen av OnNet sine servere og linjer. MailOnNet faller derfor utenfor kjøpsloven og angrerettslovens bestemmelser om angrerett.

Reklamasjon:

Kunden taper sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom Kunden ikke innen rimelig tid etter at Kunden har oppdaget den, eller burde ha oppdaget den, gir OnNet melding som angir hva slags mangel det gjelder. Før feil meldes til OnNet, skal Kunden selv undersøke om feilen skyldes Kundens eget utstyr eller feil bruk av tjenesten.

[Tilbake til toppen]

KAPITTEL 3 – ONNET SINE PLIKTER

Levering

OnNet er pliktig til å levere påloggingsinformasjon til MailOnNet innen 4 virkedager etter at Kunden har bestilt tjenesten.

Forsinkelse:

Dersom forsinkelsen er vesentlig kan Kunde kreve forholdsmessig prisavslag. Med forsinkelse menes forsinkelser som alene skyldes forhold hos OnNet.

Tilgang og oppetidsgaranti

OnNet garanterer at MailOnNet vil være oppe minimum 99,8% av døgnets 24 timer, regnet per hele kvartal.

Stans av en eller flere tjenester i forbindelse med nødvendig vedlikehold og oppgraderinger regnes ikke som nedetid, så fremt OnNet har varslet kunden om den planlagte driftsstansen på forhånd. Varsler om planlagt nedetid vil fortløpende bli lagt ut på http://IKTnytt.no som er OnNet sin nyhetstjeneste. Disse meldingene vil bli lagt ut i kategorien «epostmarkedsføring«.’

White-listing:

OnNet forplikter seg også til å sørge for at IP-adressene MailOnNet bruker til å sende ut Kundens epostutsendelser ikke er svartelistet («blacklisted») hos de store RBLene i verden.

OnNet er IKKE ansvarlig for eventuelle blokkeringer av Kundens utsendelser som skyldes konfigurasjonsfeil eller innholdsfeil fra Kunden sin side.

Med konfigurasjonsfeil menes alle blokkeringer som skyldes forhold som, men ikke begrenset til; – Manglende SPF-record på domenet som sender, høy bounce rate, svartelistede eller ugyldige epostadresse i from, replay eller bounce feltet, for mange epostmeldinger til en og samme epostserver eller andre brudd på ISPenes regler for bruk av deres mailservere.

Med innholdsfeil menes alle blokkeringer som skyldes måten Kunden selv har utformet eller skrevet sin epostkampanje eller nyhetsbrev. F.eks. blokkeringer som skyldes selve teksten i utsendelsen eller hvordan Kunden selv har valg å formatere utsendelsen i form av bruk av tabeller, bilder, linker, sporingsnøkler og tekst formateringer.

Funksjonalitet:

Siden det er InterSpire og ikke OnNet som har utviklet programvaren som benyttes i MailOnNet tar OnNet ikke ansvar for feil og mangler i selve programvaren. MailOnNet leveres med den funksjonalitet som er vist i demo-versjonen til MailOnNet. 

OnNet forplikter seg til å holde alle servere og tjenster MailOnNet er avhengig av oppe og oppdatert til enhver tid. Serverne skal være knyttet opp mot Internett på rene IP-adresser (ikke «blacklisted») og linjer som yter minimum 100 mb/sek. Epost konto for bounce setting inngår ikke i avtalen. Den må kunden stå for selv eller tilleggsbestille fra MailOnNet.

Sikkerhet/backup

OnNet forplikter seg til å ta daglig backup av kundens data og kontinuerlig arbeide med å holde utenforstående (hackere) borte fra MailOnnet, fjerne sikkerhetstrusler (virus) og uønsket spredning av informasjon (Spam).

3. parts leveranser

Dersom OnNet engasjerer utenforstående (underleverandører) til å utføre arbeidsoppgaver som følger av partenes avtale, er OnNet også fullt ansvarlig for utførelsen av disse oppgavene på samme måte som de selv sto for utførselen.

Avhjelp:

OnNet skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en feil ved tjenestene, iverksette tiltak for å finne og rette feilen. OnNet garanterer, utenom høytid og ferieavvikling, at feilen vil være rettet innen 24 timer etter at feilen ble logget innrapportert.

Prisavslag:

Kunden har rett til prisavslag i henhold til vanlige kontraktsrettslige prinsipper dersom tjenesten eller vesentlige deler av den ikke kan benyttes. Dette gjelder likevel ikke dersom OnNet kan godtgjøre at feilen skyldes årsaker eller begivenheter utenfor sin kontroll. Kunden har ikke rett til erstatning hvis feilen eller mangelen skyldes forhold OnNet ikke har kontroll over.

Heving:

Kunden kan heve denne kontrakt med virkning for den resterende avtaleperiode ved vesentlig mislighold fra OnNet. Heving forutsetter imidlertid at Kunden ved skriftlig melding til OnNet har gitt sistnevnte 30 dager til å rette opp forholdet. Kontrakten opphører ved utløpet av denne frist dersom forholdet ved fristutløpet ikke er blitt rettet.

[Tilbake til toppen]

KAPITTEL 4 – KUNDENS PLIKTER

Generelt:

Kunden plikter å behandle tilgangen på MailOnNet med tilbørlig aktsomhet, og bruke sunn fornuft og alminnelig høflighet i sin bruk av MailOnNet. Videre forplikter Kunden seg også til å sørge for at OnNet AS ikke kan komme i et søksmål eller erstatningsansvar som en følge av en handling utført av Kunden selv, Kundens ansatte eller andre Kunden har gitt tilgang til å bruke MailOnNet. Kunden er også pliktig til å holde OnNet utenfor enhver tvist hvor kunden trer inn i konflikt med en tredjepart.

Lovverk og generelt :

All bruk av MailOnNet er underlagt Norsk Lov og International lov på dette området. Det er Kunden sitt ansvar å sette seg inn i og følge dette regelverket.

SPAM :

Det er IKKE lov til å sende ut SPAM via MailOnNet tjeneste. Med SPAM menes: «Alle adressater på en mailingliste som ikke spesifikk har gitt tillatelse til at avsenderen kan sende dem en mail, og alle andre som det i følge Norsk lov ikke er lovelig å sende e-postmeldinger til uten et slikt samtykke«.

Opphavsrettet materiale eller programvare:

Oppbevaring, bruk, salg og/eller distribusjon av materiale og programvare som er «piratkopier» eller ulovelig bruk av opphavsbeskytt materiale og programvare, f.eks. bilder, grafikk, musikk, lydfiler, videoer, script, programvare og symbolerm, er stengt forbudt på OnNet sine servere og systemer.

Pornografi, reliøs og voldelig innhold:

Det er ikke lovelig å oppbevare, vise, selge eller distribuere pornografi, grovt voldelig eller ærekrenkende informasjon som strider mot Norsk eller Internasjonal lov. Ved oppbevaring, presentasjon, salg og distribusjon av reliøst innhold, må diskresjon og æresfrykt utvises.

Her gjelder reglen: «Vis respekt for egen og alle andres relion og syn på egen relion«.

Personvern: Kunden er den behandlingsansvarlige for opplysninger om personlige forhold som til enhver tid ligger på serveren til MailOnNet i form av epostlister (kontaktlister) og epostkampanjer (nyhetsbrev). Kunden skal selv sørge for å ta de nødvendige rettslige forholdsregler.

Epostkampanjer og dets Innhold/budskap:

Kunden kan opprette et ubegrenset antall epostkampanjer og nyhetsbrev via WYSIWYG Editoren til MailOnNet, men Kunden har IKKE lov til å markedsføre følgende tjenester via MailOnNet:

  • Salg av epostlister – det er ikke lov til å selge epostlister uten konsensjon fra Datatilsynet. Ønsker du å bruke MailOnNet til salg av epostlister, må du ta kontakt med OnNet AS før bestilling og du må sende en kopi av din konsesjon til post@onnet.no.
  • Salg av domenenavn, webhotell og epostmarkedsføring – det er ikke lov til å bruke MailOnNet til å markedsføre salg av domenenavn, webhotell eller epostmarkedsføring. Dette er OnNet sin kjernevirksomhet og OnNet ønsker dermed ikke at konkurrenter skal bruke OnNet sine egne systemer til å markedsføre slike konkurrerende tjenester til OnNet.
  • Salg av tredjeparts produkter og tjenester – det er ikke lov til å videreselge MailOnNet tjenesten til andre uten skriftlig samtykke fra OnNet på forhånd. Tjenesten er ment for personlig bruk – ikke for å «lage butikk i butikken». Med personlig bruk menes salg av egne produkter, tjenester, systemer og løsninger. Med «egne» menes tilbud og informasjon som inngår i markedstilbudet du selv markedsfører ovenfor dine egne kunder forut bestillingen av MailOnNet.

Brudd på denne reglen medfører automatisk suspensjon av kontoen. Kunden blir gjort oppmerksom på forholdet, Etter å ha vurdert svaret, vil kontoen bli vurdert åpnet igjen. Blir kontoen åpnet igjen, blir kunden belastet kr. 198.- som går med til å dekke OnNet sine kostnader med å avdekke misbruket, gjøre kunden oppmerksom, suspendere kontoen, vurdere svaret og åpne kontoen igjen.

Ytterligere brudd etter åpning medfører til automatisk terminering av avtalen uten at forskuddsbetalte penger blir tilbakebetalt. Se punktet «Erstatningsansvar» for ytterligere informasjon.

Kunden plikter til å slette alle epostkampanjer og nyhetsbrev som lages via MailOnNet så snart de ikke lenger er i bruk. OnNet forbeholder seg retten til å slette epostkampanjer og nyhetsbrev som ikke har vært brukt/sendt ut det siste året (de siste 365 dagene), uten forhåndsvarsel til kunden. Det samme gjelder all statistikk som MailOnNet genererer i forbindelse med utsendelsen.

Brukernavn og passord:

Det er kundens ansvar å oppbevare sitt brukernavn og passord til MailOnNet og andre tjenester kunden har tilgang til hos OnNet blir oppbevart på en forsvarlig måte slik at ingen uvedkommende får tilgang til brukernavn eller passord.

Mister du eller får mistanke om at andre kan ha fått tilgang til ditt passord, er det din plikt å logge deg inn på ditt kontrollpanel og endre dette passordet.

Det er ikke lov til å bruke ditt brukernavn, domenenavn, firmanavn eller «123» o.l. Dette fordi det er lett for andre å tippe dette passordet. Alle passord skal bestå av:

  • minst 5 tegn
  • store og små bokstaver
  • minimum ett tall

Avdekker OnNet AS brudd på denne regelen, vil OnNet AS selv bytte ditt passord uten forhåndsvarsel og fakturere Kunden for medgått tid.

Epostlister/kontaktlister:*

Det er kunden ansvar å sørge for at kontaktlistene som benyttes til utsendelse av epost via MailOnNet er lovelig innsamlet og brukt, i forhold til Norsk og Internasjonal lov på området.

Kunden kan opprette et ubegrenset antall kontaktlister på sin MailOnNet konto, og importere dobbelt så mange epostadresser til disse kontaktlistene som deres kvote tilsier. Har du f.eks. en kvote på 10.000 epostmeldinger per måned, kan importere inntil 20.000 eostadresser til dine kontaktlister. Kunden er ansvarlige for å holde sine kontaktlister oppdaterte og fjerne alle epostadresser som ikke lenger er i bruk (se bounce mail) eller som eieren av epostadressen ønsker fjernet fra kontaktlisten (se unsubscribe link).

Kunden er pliktig til å selv slette de kontaktlistene som ikke lenger er i bruk ved jevne mellomrom.

OnNet forbeholder seg retten til å suspendere en konto hvis OnNet mistenker at en kontaktliste kan bryte norsk eller internasjonal lov til kunden har hatt anledning til å uttale seg. Deretter vil kontoen bli åpnet igjen når kunden har forklart hva slags kontaktliste dette er, hva den inneholder og hvordan adressene er samlet inn. Eventuelle ulovelige kontaktlister anses som et grovt overtramp av salgsbetingelsene. OnNet står da fritt til å terminere avtalen, uten tilbakebetaling av forskuddsbetalte penger. Alle kostnader bruddet medfører for OnNet er kunden erstatninsansvarlig for.

Bounce mail:

Alle utsendelser som gjøres med MailonNet må inneholde en gyldig «bounce setting«. Manglende bounce setting på en epostutsendelse medfører automatisk suspensjon av kontoen til korrekt bounce setting er angitt. Uriktig bounce setting medfører samme reaksjon som manglende bounce setting.

Manglende bounce setting blir «bøtlagt» med kr. 98.- + ekspedisjonsgebyr på kr. 50.-

Blir MailOnNet sin mailserver blokkert av en eller flere ISPer på grunn av store mengder bounce, vil du som kunde bli holdt erstatningsansvarlig for alle direkte og dokumenterte kostnader dette påfører for OnNet AS.

Overstiger antall bounce meldinger 20% av antall utsendte epostmeldinger i en utsendelse, forbeholder Onnet AS seg retten til å suspendere kontoen umiddelbart. Dette for å unngå at de store ISPene rundt i verden blokkerer mail fra MailOnNet på grunn av bounce. Ved bounce suspensjon vil OnNet be kunden forklare seg for å finne ut hvorfor så store mengder bounce meldinger. Deretter vil kontoen bli åpnet igjen, hvis OnNet finner forklaringen troverdig og tilfredsstillende.

Det er IKKE lov å bruke en gratis eposttjeneste, f.eks. Gmail, Hotmail/Outlook, Yahoo, AOL  e.l. kontoer som bounce-konto. Disse ISPene tillater ikke bounce til sine mailservere. Ikke bare avviser de all bounce mail, men du kan også risikere at hele serveren til MailOnNet blir blokkert. Brudd på denne reglen medfører suspensjon.

Ved gjentatt bounce suspendsjoner vil kontoen bli stengt permanent uten tilbakebetaling av forskuddsbetalte penger.

SPF-record:

Det er IKKE lov å sende ut en epostkampanje fra en epostadresse som mangler en SPF-record som forteller at MailOnNet sin IP-adresse er en tillatt IP-adresse for å sende ut epost for dette domene.

Manglende SPF-record kan medføre at epostkampanjen din blir blokkert av ISPene i verden og kan medføre blokkering av mailserveren. Manglende SPF-record medfører at kontoen blir suspendert til korrekt SPF-record er angitt. I tillegg blir du «bøtelagt» med kr. 198.- for å dekke OnNet sine kostnader knyttet til suspensjonen.

Følgende IP-adresse skal legge til din eksisterende SPF-record for domenet: 213.179.57.46 Ta kontakt med din domene registrar for å få bistand med dette. Spørsmål om dette kan rettes til OnNet på tlf. 23 11 45 45.

Blacklisting:

Hvis en av OnNet AS sine mailservere blir svartelistet («Blacklisted») som et resultat av at Kunden har sendt ut spam, som igjen har medført til en slik listning for MailOnNet sine servere, er kunden ansvarlig for alle kostnader og følgeskader dette medfører for OnNet AS og dets kunder. Ved svartelistninger står OnNet fritt til å suspendere kontoen hvis de finner dette nødvendig til kunden har forsikret at dette ikke vil skje igjen. Ved gjentatte overtramp blir avtalen automatisk terminert uten tilbakebetaling av forskudssbetalte penger.

Avsender adresse:

Det er ulovelig å opperere med falske avsender adresser eller adresser som ikke leses av mennesker. Avsender adressen skal fortrinnsvis henvise til en epostadresse som er knyttet til domenenavnet til din MailOnNet lisens. Andre avsender adresser kan benyttes, men epostadressen må eies og kontrolleres av deg som eier MailOnNet lisensen. Brudd på denne reglen medfører advarsel. Gjentatte brudd medfører terminering av avtalen uten tilbakebetaling av forskuddsbetalte penger.

Avmeldingslink:

Alle utsendelser MÅ inneholde en avmeldingslink som mottakerne kan klikke på for å melde seg av denne epost listen. Hvis den samme epostadressen går igjen på flere lister, må avmeldingslinken fungere slik at epostadressen blir avmeldt alle epostlistene og ikke bare den som er brukt for akkurat denne utsendelsen. Dette for å unngå at mottakeren får flere fremtidige epostmeldinger fra deg og mister tilliten til avmeldingslinken i epostutsendelsen.

Antall epostmeldinger per utsendelse:

Det finnes ingen begrensninger for hvor mange epostmeldinger du kan sende ut i en utsendelse, så lenge du ikke:

  • overstiger kvoten du betaler for per måned.
  • oversiger antall epostmeldinger de store ISPene i verden tillater levert (Google, Hotmail, AOL, Yahoo, Online m.fl.) til sine mailservere. Ulike ISPer har ulike regler for antall meldinger per time, per dag osv. Det er ditt ansvar å sette deg inn i disse reglene og sørge for at dine epostlister ikke bryter disse reglene.

Klager på spam:

Alle klager som fremsettes til deg på mail, telefon eller personlig oppmøte må tas seriøst og svares på en høffelig og profesjonell måte umiddelbart. Ved gjentatte klager til OnNet på at mottakere som klager ikke får svar fra deg som avsender, vil kontoen bli suspendert. Ved gjentatte suspensjoner p.g.a. manglende oppfølging av spam klager vil kontoen bli stengt.

All tid OnNet AS må bruke på å behandle klager på spam fra linjeleverandører, internet service providere, hosting leverandører, Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Markedsrådet, Politiet og anti-spam leverandører og lister, er kunden ansvarlig for og vil bli fakturert etterskuddsvis til kunden med kr. 790.- per påbegynte time. Må OnNet AS sette advokater på saken blir kunden fakturert med kr. 2.000.- per påbegynt time.

Fremleie og overdragelse:

Rettighetene og forpliktelsene kunden har ovenfor de avtalte tjenestene og løsningene kan ikke overdras, fremleies, selges eller på annen måte overdras til en tredjemann uten skriftlig tillatelse fra OnNet. Slik samtykke gis normalt, så lenge den nye avtaleparten godtar å overta kundens forpliktelser ovenfor OnNet AS. Forespørsel om skriftlig samtykke sendes post@onnet.no.

[Tilbake til toppen]

KAPITTEL 5 – ANSVARSBEGRENSNING, ERSTATNINGSANSVAR OG TVISTER

Ansvarsbegrensinger:

OnNet har intet ansvar for og utøver heller ingen kontroll over de data som sendes eller mottas ved bruk av MailOnNet.

OnNet kan ikke holdes direkte eller indirekte ansvarlig for tap eller kostnader som følge av feil med mindre tapet eller kostnaden er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra OnNet sin side. Dette gjelder, men er ikke begrenset til, feil i systemet, feil etter innlegging av nye programversjoner, feilaktig bruk, skade på utstyr, ødeleggelse av data, avbrudd, nettbrudd eller feilaktig leverte data.

Kvaliteten på Internett utenfor OnNets eget nettverk (avgrenset til maskiner og IP-adresser under doméner eiet av OnNet) og tjenester som teknisk drives av andre enn OnNet (ikke begrenset til tredjeparts Frame Relay nettverk og sambandslinger) har OnNet ikke noe ansvar for.

OnNet forbeholder seg, av tekniske og sikkerhetsmessige grunner, retten til innsyn i og logging av all informasjon som måtte lagres på eller overføres via OnNets internettservere.

OnNet sitt erstatningsansvar:

OnNet er ikke ansvarlig for indirekte tap, tapt fortjeneste, konsekvenstap og følgeskader. Ved mislighold kan OnNet stilles ansvarlig for dokumenterte direkte økonomiske tap hos Kunden som er påregnelige og adekvate. Slike tap kan kun kreves erstattet innenfor det aktuelle oppdragets økonomiske ramme. De samlede krav fra Kunden mot OnNet for feil eller skader oppstått siste 12 måneder er begrenset i sum til prisen for de leverte tjenester siste 12 måneder minus eventuelle prisavslag etter denne avtalen.

Kundens erstatningsansvar:

Ved mislighold fra Kundens side har Kunden økonomisk erstatningsansvar oppad begrenset til dokumentert tap for OnNet.

Regressansvar:

Dersom OnNet blir kjent erstatningsansvarlig i fht. tredjemann som følge av at Kunden forsettlig eller uaktsomt frembyr ulovlig eller krenkende innhold via MailOnNet, skal OnNet har rett til regress hos Kunden for det totale erstatningsbeløp inkl. de merkostnader en evt. konflikt med tredjemann medfører.

Tvister:

I tilfeller disse salgsbetingelsene kommer i konflikt med andre avtalefestede forhold, skal disse standardbetingelsene vike til fordel for de spesifiserte betingelsene.

Dersom det oppstår tvister mellom partene når det gjelder tolkningen eller rettsvirkningene av OnNet sine salgsbetingelser eller inngåtte avtaler, skal tvisten først søkes løst ved forhandlinger. Fører slike forhandlinger ikke frem innen to måneder, kan hver av partene forlange tvisten avgjort ved voldgift. Voldgiftsretten skal bestå tre medlemmer, hvorav OnNet og Kunden oppnevner hver sin oppmann. I mangel av enighet herav, oppnevnes oppmannen av formannen i Den norske Advokatforening. Partenes rettigheter og plikter etter avtalen bestemmes i sin helhet av norsk rett.

Force Majeure:

Skulle det inntreffe en ekstraordinær situasjon som etter vanlige kjøpsrettslige regler må regnes som force majeure, og som gjør det umulig for partene å oppfylle forpliktelsene i inngåtte avtaler, blir partenes forpliktelser suspendert for det tidsrommet den ekstraordinære situasjonen varer. I forbindelse med force majeure-situasjoner har partene gjensidig informasjonsplikt for alle forholdsom må antas å være av betydning for den andre parten. Slik informasjon skal gis uten ugrunnet opphold. Partene dekker selv sine kostnader som skyldes force majeure situasjonen.

[Tilbake til toppen]

KAPITELL 6 – KUNDEFORHOLDET

Informasjonsansvar

Kunden er selv ansvarlig for at den informasjon de gir ved bestilling eller øvrig kommunikasjon med OnNet er riktig. Oppgis feilaktige opplysning, f.eks. feil navn, kontaktperson, gateadresse, postadresse, e-postadresse eller organisasjonsnummer, kan OnNet ut fra en skjønnsmessig vurdering slette bestillingen. Kunden er selv ansvarlig for konsekvenser og kostnader knyttet til å rette feil/mangler som kommer som et resultat av feilaktige opplysninger fra kunden.

Kontaktendringer:

Eventuelle endringer hos Kunden som er av betydning for kundeforholdet, herunder endret kontaktperson, telefon-, og adresseendringer må straks skriftlig meddeles OnNet AS. Dette kan gjøres via Kundewebben eller ved å sende en mail til post@onnet.no. Kunder som flytter/får ny epostadresse uten å gi OnNet beskjed, vil bli belastet for et gebyr for å finne den nye adressen. Normalt gebyr er kr. 198.-

Fakturamottaker, fakturagrunnlag og fakturaadresse:

Har OnNet feil post adresse eller epostadresse på Kunden, slik at OnNet får post som sendes ut i retur, vil kunden bli belastet med Kr. 198.- for å skaffe tilveie korrekt adresseinformasjon og sende ut fakturaen på nytt. Det samme gjelder hvis vi må sende ut kreditnota og sende fakturaen til en annen mottaker. Alle andre endringer i fakturagrunnlaget likeså.

Informasjon:

OnNet vil holde Kunden oppdatert om markedsmessige og tekniske endringer i internettbransjen, nasjonalt og internasjonalt. Likeledes vil OnNet varsle Kunden om planlagte driftsstans og fortløpende holde Kunden oppdatert om nedetid og andre kritiske hendelser på webhotellet.

Nyhetsbrev: Kunden aksepterer at OnNet vil sende kunden e-post om ovennevnte forhold, nye tjenester og spesialtilbud ved inngåelse av kundeforholdet med OnNet. Kunden aksepterer også at e-læringsportalen www.Kunnskapssenteret.com kan sende kunden nyhetsbrev om nye artikler knyttet til utviklingen av nye digitale medier og utviklingen av egne hjemmesider, SEO og e-markedsføring generelt.

Markedsføring:

Kunden aksepterer for øvrig at OnNet bruker Kunden som referanse i sin markedsføring. Avtalen innebærer at Kundens navn og/eller e-postadresse vil eller kan bli tilgjengelig for andre gjennom søkeverktøy, elektroniske kataloger eller lignende. Kunden må aktivt (gjennom skriftlig beskjed til OnNet AS) reservere seg dersom dette ikke er ønskelig.

Taushetsplikt:

Partene har taushetsplikt om alle konfidensielle opplysninger og materiell de får tilgang til gjennom samarbeidet. Tilsvarende gjelder opplysninger om personlige forhold, opplysninger som kan skade noen av partene, eller som kan utnyttes av utenforstående i næringsvirksomhet

Taushetsplikten gjelder partenes ansatte og andre som handler på partenes vegne i forbindelse med gjennomføringen av samarbeidet.

Partene plikter å ta de forholdsregler som er nødvendige for å sikre at materiale eller opplysninger ikke blir gjort kjent for andre, og at det ikke skjer utilsiktet spredning av dokumentasjon. Punktet gjelder også 3 år etter at samarbeidet er opphørt. Ansatte eller andre som fratrer sin tjeneste hos en av partene skal pålegges taushet også etter fratredelsen om de forhold som er nevnt ovenfor.

[Tilbake til toppen]

KAPITELL 7 – ØKONOMISKE FORHOLD

Feilfakturering / innsigelser på en faktura:

Dersom Kunden mener at beløpet på regningen er feil, må kunden klage til OnNet innen betalingsfristens utløp, eller dersom dette ikke har vært mulig, innen rimelig tid. Dette gjøres ved å sende en e-post til faktura@onnet.no eller ved å gå til www.OnAdmin.net.

Fakturakopi og kontoutskrift:

Trenger kunden en kopi av utsendt faktura, kan kunden be om å få tilsendt en fakturakopi ved å gå til www.OnAdmin.net. Fakturaen sendes da på e-post i PDF format, uten ekstra omkostninger for kunden. Ønsker kunden å få tilsendt fakturaen på faks eller per post, påløper det et ekstra gebyr på kr. 198.- Trenger kunden en kontoutskrift fra regnskapssystemet for en periode, påløper det et ekspedisjonsgebyr på kr. 98 hvis denne kan sendes på e-post, ønsker man å motta den på faks eller i posten påløper det et ekspedisjonsgebyr på kr. 198.-

Forsinket betaling:

Ved forsinket betaling vil OnNet uten varsel belaste Kunden med et purregebyr på kr. 50 og 2% morarenter per påbegynt måned. Etter at OnNet har sendt ut en purring/inkassovarsel, vil kravet automatisk bli oversendt til inkassobyrået GALANT INKASSO for inndrivelse, med de ekstra omkostninger og betalingsanmerkninger dette medfører.

Stenging:

Er avtalte tjenester ikke betalt (ved at pengene er blitt disponible på OnNets konto) innen 7 dager etter forfall, kan OnNet stenge de tjenestene som er spesifisert i kontrakten uten bruk av tvangsfullbyrdelsesloven, med mindre det på forhånd er inngått avtale om annet. Kunden som får tjenestene stengt på grunn av manglende betaling, vil måtte betale hele det avtalte beløp og Kunden vil følgelig ikke bli kreditert for den tiden tjenesten har vært stengt på grunn av manglende betaling. Dersom Kunden ikke har betalt (ved at pengene er blitt disponible på OnNets konto) innen 21 dager etter forfall, forbeholder OnNet seg retten til å kansellere avtalen og slette alle data som ligger lagret på OnNet sine systemer. Samtidig forfaller betalingen for den resterende del av avtaleperioden (ut oppsigelsestiden). Kunder har ikke krav på tilbakebetaling eller refusjon av forhåndsbetalte penger, ved oppsigelse av avtalen eller stenging av tjenesten. Foretas en stenging av tjenesten påløper det et åpningsgebyr på kr. 198.- som faktureres umiddelbart eller ved neste ordinære fakturering.

Oppgradering og nedgradering av tjenester: ‘

Alle tjenester kan oppgraderes eller nedgraderes via MailOnNet sine hjemmesider eller ved å ta kontakt med OnNet på post@onnet.no. Alle oppgraderinger og nedgraderinger må skje minimum 30 dager før neste fakturering, hvis ikke får endringen ikke virkning før neste periode/fakturering.

[Tilbake til toppen]

KAPITELL 8 – OPPSIGELSE

Oppsigelsestidspunkt:

Alle avtaler har en løpetid på 12 måneder, se «løpetid». I avtaleperioden kan Avtalen sies opp av hver av partene med minst 1 måneders skriftlig varsel. Sies Avtalen ikke opp innen 1 måneder før avtaleperioden løper ut, forlenges den automatisk for ytterligere ett år til Avtalen sies opp. Avtaleperioden regnes fra den datoen bestillingen ble foretatt.

Oppsigelsesform:

Alle Avtaler må sies opp skriftlig. Skriftlig oppsigelse vil si at Avtalen må sies opp ved at det sendes en mail, telefaks eller et brev om dette til OnNet. Tjenestene kan også sies opp via www.OnAdmin.net.  Mailoppsigelser sendes til post@onnet.no og må innholde både kundenavn, domenenavn og en angivelse av hvilke tjenester som sies opp. Flyttes et domenenavn fra OnNet til en annen Registrar, er dette ikke å anse som en oppsigelse. Alle oppsigelser må skje skriftlig og rettes direkte til OnNet.

Hvem kan si opp MailOnNet?

Alle Avtaler må sies opp av Kunden eller en person som kunden har gitt en skriftlig fullmakt til. Tredjepersoner kan ikke si opp Avtalen på vegne av kunden.

Forhåndsbetalte penger:

Kunder har ikke krav på tilbakebetaling eller refusjon av forhåndsbetalte penger, ved oppsigelse av avtalen.

Dokumentasjonskrav:

Så snart OnNet har mottatt en skriftlig oppsigelse og registrert denne, vil Kunden motta en e-postmelding med en bekreftelse på denne oppsigelsen. Dette er Kunden sin kvittering på oppsigelsen og viser hvilken dato oppsigelsen ble gjort. Denne kvitteringen må foreligge for at oppsigelsen skal bli regnet som registrert. Kan Kunden ikke forevise denne kvitteringen på forespørsel anses tjenesten som ikke sagt opp.

Print Friendly, PDF & Email